Vård och boende

Om den boende inte själv kan ta sig ut ur bostaden, har hjälppersonalen bara 3–4 minuter på sig att rädda personen. Brandkåren kommer till platsen tidigast sex minuter efter brandlarmet. Ett automatiskt släcksystem är särskilt viktigt i servicehus, vårdhem och bostäder. Faktum är att inte en enda människa i hela Europa har omkommit i sprinklerskyddade objekt.

Målet med boende för äldre och specialgrupper är att de ska kunna bo och klara sig själva så länge som möjligt i en hemliknande miljö. Ett släcksystem kan förbättra boendesäkerheten för specialgrupper betydligt på ett obemärkt sätt och till en rimlig kostnad. Vid en brand blir lönekostnaderna för evakueringspersonalen snabbt större än inköpspriset för ett släcksystem.

Även i vanliga bostadshus har man börjat installera sprinklers, eftersom ett automatiskt brandbekämpningssystem ökar boendetryggheten betydligt och man besparas personskador på grund av brand. Ett automatiskt släcksystem är också ett villkor för att få byggnadslov för flervåningshus i trä.

Ta kontakt